Friday, 15 December 2017


ഗാനം 4
ഉയരും - കൊടിയുയരും
മൂവർണ്ണക്കൊടി ഉയരും
മൂലോകങ്ങൾക്കപ്പുറമിനിയും
പടരും - പ്രഭ പടരും.

 കടലും - കൊടുമുടിയും
കടന്നു കയറും കീർത്തിരഥം
ദേശാന്തരങ്ങളാരാധിക്കെ
തുടരും - ഈ ദിഗ്വിജയം.

ഹൃദയം - അനുനിമിഷം
രാഷ്ട്ര ചിന്തയിൽ മേവുമ്പോൾ,
വിളിക്കയാണിന്നീവിശ്വം
വിജയം- എൻ ദിഗ്വിജയം.
------------------------